Nyheter

Høringssvar fra FKT: Revidert standard for forvaltningsrevisjon og ny standard for eierskapskontroll

FKT har gitt høringssvar til forslag til revidert standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og ny standard for eierskapskontroll (RSK 002)

Se vedlegg nederst i artikkelen for å lese hele høringssvaret

Oppsummert foreslår vi følgende endringer til forslaget ny standard for forvaltningsrevisjon:

Forslag til nytt pkt. 6:

Med utgangspunkt i bestillingen (evt. problemstillingen(e) fra kontrollutvalget, må revisor spissformulere og operasjonalisere problemstillingen(e) slik at de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.

Forslag til nytt pkt. 7:

Alle endringer av problemstillinger og andre endringer og hindringer som påvirker bestillingen, skal via sekretariatet skriftlig legges frem for kontrollutvalget til godkjenning.

Forslag til nytt pkt. 13:

Revisor skal utarbeide en skriftlig prosjektplan for hver forvaltningsrevisjon. Prosjektplanen skal inneholde problemstillinger og en redegjørelse for disse, revisjonskriterier og grunnlaget for disse, samt metodebruk. Prosjektplanen skal videre redegjøre for planlagt tids- og ressursbruk. og dato for oversending av ferdig rapport til kontrollutvalget.

Kommentarer til pkt. 14-16:

Vi foreslår at pkt. 24 i gjeldende standard videreføres i ny standard slik at det ikke skapes tvil om at det kan gjøres vurderinger mot annet enn ufravikelige krav i lovverk og vedtak, f. eks beste praksis.

Forslag til nytt pkt.19:

Data som brukes i rapporten og som er fremkommet muntlig, skal nedtegnes og bekreftes av kilden. Rapportens faktadel skal i sin helhet sendes til den reviderte til verifisering. Av praktiske årsaker kan det være relevant å ha et eget møte for å få fakta bekreftet.

Forslag til nytt pkt. 24:

Revisor skal alltid gi anbefalinger. Anbefalingene skal være gitt med bakgrunn i vurdering(er) og konklusjon(er). Anbefalingene må ha en detaljeringsgrad som reflekterer vurdering(ene) og konklusjon(ene) i rapporten.

Forslag til nytt pkt. 26:

Rapporten skal inneholde:

 • sammendrag
 • kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonen
 • informasjon om bestillingen og prosjektregnskap som viser ressursbruken
 • problemstilling(er)
 • valg av metode(r), vurdering av datagrunnlag og oversikt over gjennomførte verifiseringsprosesser
 • revisjonskriterier
 • presentasjon av data
 • vurderinger
 • konklusjon
 • eventuelle anbefalinger
 • oversikt over sentrale dokumenter og litteratur
 • uttalelse fra kommunedirektøren/selskapet

Forslag til nytt pkt. 27:

Rapporten skal vise sammenhengen mellom kontrollutvalgets bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger.

Forslag til nytt pkt. 31:

Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter skal straks meldes til kontrollutvalget, jf. Kommuneloven § 24-7.  Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller brudd på andre bestemmelser enn de som inngår i kontrollen, skal dokumenteres særskilt med  angivelse av hva revisor har foretatt seg.

 

Våre kommentarer til forslaget til ny standard for eierskapskontroll:

I innledningen bør det presiseres at eierskapskontroll kan innebære både revisjon av enkeltselskap og revisjon av kommunens/fylkeskommunens overordnede eierskapsforvaltning.

Våre kommentarer til enkelte punkt:

Pkt. 6 – Se kommentarer samme punkt RSK 001

Pkt. 7 – Se kommentarer samme punkt RSK 001

Pkt. 14 – Det vises til kommentarer til pkt. 13 RSK 001

Pkt. 19 – Se kommentarer samme punkt RSK 001

Pkt. 24 – Se kommentarer samme punkt RSK 001

Pkt. 26 – Se kommentarer samme punkt RSK 001

Pkt. 27 – Se kommentarer samme punkt RSK 001

Pkt. 31 – Se kommentarer samme punkt RSK 001