Forum for Kontroll og Tilsyn har avgitt høringsuttalelse til Norges kommunerevisorforbund sitt forslag til Standard for forenklet etterlevelseskontroll.

Vi har følgende kommentarer til noen av punktene i «Veiledning og utfyllende forklaringer:

Veilederens pkt. A6

«Formålet med oppgaven forenklet etterlevelseskontroll er, basert på

revisors erfaring med kontroller i økonomiforvaltningen, å styrke egenkontrollen i kommunen. Dette kommer til uttrykk både ved at deler av økonomiforvaltningen rutinemessig underlegges en forenklet kontroll, samt at kontrollutvalget mottar revisors risikovurdering som kan bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for bestilling av andre undersøkelser. Hvis kommunen endres vesentlig, f.eks. ved kommunesammenslåing, kan det være grunn til å stille spørsmål når siste etterlevelseskontroll skal gjennomføres og rapporteres for kommuner som skal slås sammen, og når en skal starte opp med etterlevelseskontroll for den nye kommunen. Regnskapsrevisor bør gjøre denne vurderingen i dialog med kontrollutvalget.

Når kommunen skifter revisor, bør overgangen av ansvaret for forenklet etterlevelseskontroll avtales.»

Høringsinstansene bes om å komme med tilbakemelding på dette punktet. Det er vår oppfatning at forslagene over synes fornuftige.

Veilederens pkt. A13, A14 og A16

Kontrollutvalgets rolle i arbeidet med forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen

framgår av kommuneloven § 24-9: Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget og videre skal revisor senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget.

Vi mener at det bør komme klart fram i veilederen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal legges fram skriftlig for kontrollutvalget. Her er veilederen utydelig på flere punkter:

 Pkt. A13:

«Revisor vurderer risiko for brudd på bestemmelser og vedtak ut fra kjennskap til rutiner og internkontroll i økonomiforvaltningen, samt forespørsler til ledelsen. Informasjon fra kontrollutvalg og media kan også være nyttig som grunnlag for vurderingene.»

Når tenker komiteen at informasjon fra kontrollutvalg skal gis?

Et egnet tidspunkt for kontrollutvalget til å komme med sine kommentarer og vurderinger, er når revisors risiko- og vesentlighetsvurdering behandles i kontrollutvalget. I veilederens pkt. A13 bør det tas med at kontrollutvalget kan gi tilbakemelding/informasjon når utvalget får risikovurderingen til behandling og at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal legges fram skriftlig til kontrollutvalget.

 Pkt. A14:

«Områder der det nylig er gjennomført, eller planlagt forvaltningsrevisjon eller annen kontroll eller tilsyn, kan være mindre hensiktsmessig å kontrollere. Hvis et område utelates på grunn av slike forhold, kan det være hensiktsmessig å informere kontrollutvalget om begrunnelsen.

Når tenker komiteen at det kan være hensiktsmessig å informere kontrollutvalget om begrunnelsen?

I pkt. A14 bør det vises til at kontrollutvalget kan informeres om slike forhold når risiko- og vesentlighetsvurderingen skriftlig legges fram for utvalget. Informasjon om hva som er utelatt og hvorfor, bør framkomme i dokumentet.

 Pkt. A16:

«Det er revisor som beslutter hvilke områder som skal kontrolleres, og hvilke kontrollhandlinger som skal utføres. I revisors orientering til kontrollutvalget om sin risiko- og vesentlighetsvurdering bør det fremkomme hvilke områder innenfor økonomiforvaltningen revisor har vurdert, hva som er valgt ut for kontrollhandlinger og hvorfor.»

På hvilken måte tenker komiteen at revisors orientering til kontrollutvalget skal foregå?

Pkt. A16 bør være tydelig på at revisors orientering til kontrollutvalget om sin risiko- og vesentlighetsvurdering, skal være skriftlig.

Avslutningsvis ønsker vi å fremheve veilederens pkt. A23:

Kommunikasjon om en forventet modifisert uttalelse til kommunedirektøren, omstendighetene som har ført til den forventede modifikasjonen og modifikasjonens foreslåtte ordlyd, kan ivaretas ved at kommunedirektøren mottar kopi av nummerert brev senest samtidig med uttalelsen.

Det er positivt at standarden legger opp til at det skal skrives nummererte brev.