Oversikt over noen viktige endringer som gjelder fra 1. januar 2020 innenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvarsområde

Kommunesammenslåinger trer i kraft

1. januar får vi 43 nye kommuner i Norge. Dermed vil det nye kommunekartet bestå av 356 kommuner fra 2020.

Regionreformen trer i kraft

1. januar får vi seks nye fylkeskommuner i Norge. Vi vil dermed ha 11 fylkeskommuner fra 2020.

Forskrift om lån fra Husbanken

Dagens låneforskrifter samles i én. Dagens grunnlån deles inn i tre: lån til boligkvalitet, lån til utleieboliger til vanskeligstilte og lån til studentboliger.

Endringer i forskrift til statsansatteloven

Nye regler ved rekrutteringsprosessen for søkere med hull i CV-en. Søkere med hull i CV-en skal behandles på samme måte som søkere med funksjonsnedsettelse og skal ha moderat kvotering. Personer med hull i CV-en skal kunne søke på stillinger som lyses ut som del av statens traineeprogram.

For å styrke traineeordningen som en mulig vei til fast ansettelse gis det mulighet til å ansette en trainee som er kvalifisert for arbeid i virksomheten fast etter gjennomført traineeperiode uten at stillingen lyses ut. Se tiltak for enklere inkludering i staten.

Endringer i eierseksjonsloven

Nye regler om korttidsutleie – for eksempel Airbnb –   i eierseksjonssameier og borettslag. Ervervsbegrensningen ved salg av eierseksjoner til nærstående skjerpes. Det innføres også tak for eierskiftegebyrer som kan kreve omsetning av eierseksjoner.

Lenke pm vi sendte ut: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-bidra-til-trygge-bomiljoer-og-hindre-boligspekulasjon/id2600968/

Ny forskrift om selvkost

Ny kommunelov og ny forskrift om selvkost trer i kraft 1.1.2020. Disse gir regler om hvordan samlet selvkost skal beregnes for et gebyrbelagt tjenesteområde når det er fastsatt i annen lov eller forskrift at kommunens gebyrer ikke skal være større enn selvkost.  Dette har til nå ikke vært lov- og forskriftsfestet.

De nye reglene setter rammen for kommunens samlede gebyrinntekter fra tjenester som renovasjon, vannforsyning, avløpshåndtering, tømming av slamavskillere, plansaksbehandling, byggesaksbehandling, eierseksjonering, matrikulering, feiertjenester og skolefritidsordningen, og eventuelle andre tjenester som er underlagt selvkostprinsippet.

Nye regler for rapportering til ROBEK –registeret

Det har aldri vært så få kommuner i økonomisk ubalanse som i 2019. Status: 10 kommuner i ROBEK.  De nye reglene skal gjøre det lettere å komme tidlig inn når kommuner får økonomien i ubalanse.  Det innføres også strengere krav for å dekke inn merforbruk.