Nyheter

KMD – svar på spørsmål knyttet til den nye kommunelovens kap. 23-1 om kontrollutvalget

Etter spørsmål fra medlemmer ba FKT Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en avklaring om hvordan uttrykket «gruppe» i den nye kommuneloven § 23-1 andre ledd skal tolkes.

Den aktuelle bestemmelsen i § 23-1 andre ledd sier at lederen av kontrollutvalget ikke kan «være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren». Det står lite om denne bestemmelsen i Prop. 46 L (2017–2018) som kan bidra til å kaste lys over forståelsen av «gruppe»

Departementet viser til at uttrykket «gruppe» i § 23-1 andre ledd regulerer en helt annen situasjon, og ivaretar helt andre hensyn, enn i de andre bestemmelsene i loven hvor vi finner det samme uttrykket, f.eks. §§ 7-5, 7-6, 7-7 og 7-10. Her er bakgrunnen å lage et helhetlig regelverk for valg til folkevalgte organer, som blant annet tar høyde for hvem som skal innkalles som varamedlemmer til enkeltmøter og hvem som kan velges hvis det må foretas nyvalg eller suppleringsvalg til organet.

Bakgrunnen for bestemmelsen i § 23-1 andre ledd er annerledes. Den bygger på et ønske om å skape en viss grad av politisk avstand eller uavhengighet mellom ordføreren og lederen av kontrollutvalget. Det er derfor ingen automatisk sammenheng mellom bruken av gruppebegrepet i lovens kapittel 7 og bestemmelsen i § 23-1 andre ledd. Departementets konklusjon er at uttrykket «gruppe» i § 23-1 andre ledd begrenser seg til kun å gjelde grupperinger eller lister som er valgt inn i kommunestyret, og som ikke er et «parti». En typisk «gruppe» vil for eksempel kunne være en by- eller bygdeliste.