Kommunesektorens etikkutvalg anbefaler at folkevalgte ikke bør sitte i styret i kommunalt eide foretak og selskaper.

Etikkutvalget har i sitt møte 6. juni drøftet utfordringer og gitt noen råd knyttet til kommunens rolle som eier. Blant anbefalingene er at folkevalgte ikke bør sitte i styret for kommunalt eide foretak og selskap.

Det er omkring 2.700 kommunalt eide foretak og selskap i Norge, herunder omkring 220 kommunale foretak og 250 interkommunale selskaper. Selskapene sysselsetter mer enn 40.000 personer.

Når kommunal virksomhet skilles ut i foretak og selvstendige rettssubjekter innebærer det at den politiske styringslinjen endrer karakter. Kommunens interesser utøves gjennom eierstyring, blant annet i generalforsamling, representantskap, styre og gjennom selskapsavtaler.

I et eget notat viser Etikkutvalget til hvilke verktøy KS tilbyr, og det pekes på noen eksempler og problemstillinger, noen spørsmål til refleksjon, samt noen anbefalinger og råd fra utvalget.

Blant anbefalingene fra Etikkutvalget i notatet er også at kontrollutvalget er et viktig redskap for kommunestyret, og bør brukes aktivt.

Her kan du lese hele notatet fra Kommunesektorens etikkutvalg «Høy etisk standard i foretak og selskaper – om kommunalt eierskap» »