Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslaget til ny kommunelov (NOU 2016: 4) på høring.

Kommunelovutvalgets forslag til ny kommunelov er sendt på høring med frist 6. oktober 2016. FKT er blant høringsinstansene.

Styret vil etter styremøtet 29. april orientere medlemmene nærmere om hvordan arbeidet med høringuttalelsen vil bli gjennomført.

Her kan du lese alle KMDs dokumenter i høringssaken om ny kommunelov (NOU 2016: 4) »