Etikkutvalget har uttalt seg hhv. om kombinasjonen kommunalt ansatt og folkevalgt og om at folkevalgte bør vise åpenhet om gaver, hvem de møter og om eierinteresser.

– Kommunalt ansatte kan selvsagt også være folkevalgte. Men det kan skape utfordringer av ulik art, for eksempel knyttet til det faktum at man som folkevalgt er arbeidsgiver for rådmannen, uttaler Kommunesektorens etikkutvalg i uttalelse om habilitet.

Nesten halvparten av kommunestyrepolitikerne har en rolle som eier, styremedlem eller daglig leder i et selskap. I slike tilfeller kan det oppstå situasjoner som kan oppfattes å utfordre krav til upartiskhet og habilitet. Det samme gjelder for medlemskap i organisasjoner. Organisasjonsfriheten i Norge gjelder selvsagt for alle, også for kommunalt folkevalgte og ansatte. Men i begge tilfeller bør man være vàr for utfordringene i situasjonen.

Etikkutvalget har tatt opp tema rundt habiliet, pekt på eksempler på situasjoner i gråsonen som omfatter både ansatte og folkevalgte. Utvalget har også gitt noen råd om hva som kan ligge til grunn i vuderingen av slike situasjoner, og noen forslag til spørsmål som kan ligge til grunn for diskusjon omkring tema.

Etikkutvalgets uttalelse inneholder utvalgets generelle råd rundt habilitet samt særskilte råd og spørsmål til refleksjon knyttet til følgende eksempler:

  • Flere roller og bierverv
  • Deltakelse på lokale arrangementer
  • Folkevalgt og ansatt i samme kommune
  • Styremedlem i kommunale selskap og ansatt eller folkevalgt i kommunen

Her kan du lese hele uttalelsen «Når én av to har flere roller – om habilitet» »

– Sett åpenhet på dagsorden i kommunestyrets møter, anbefaler Kommunesektorens etikkutvalg.

Folkevalgte bør vise åpenhet om gaver, hvem de møter og om eierinteresser. Gode og kjente rutiner er viktig for å få til åpenhet. Kommunestyret bør jevnlig sette tema åpenhet på dagsorden, for å illustrere utfordringer og klargjøre kommunens holdninger.

Gaver eller fordeler kan være med å påvirke en situasjon der man er i ferd med å gi et tilbud, gå inn i forhandlinger eller fatte vedtak i en sak. I forbindelse med representasjon og vertskapsroller kan det være naturlig at det gis gaver. Men verv, eierinteresser og gaver kan sette den enkelte i interessekonflikt. Slike forhold bør derfor være kjent for andre, både kollega, leder og omverdenen.  Dette handler også om å sikre innbyggernes tillit til ansatte og folkevalgte i kommunen. Etikkutvalget har vist til noen eksempler og gitt noen råd og spørsmål til refleksjon til kommunene.

Her kan du lese hele uttalelsen «Åpenhet – om gaver, roller og eierinteresser» »