Nyheter

Svar fra departementet på spørsmål om tolkning av Kommunelovens § 23-5, Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget

Forum for Kontroll og Tilsyn ba departementet om tolkning av Kommunelovens § 23-5, Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget

Kommunelovens § 23-5, Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget:

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.

Lovens ordlyd er uklar både når det gjelder hvilke saker dette dreier seg om og hva kommunedirektøren kan ha som grunnlag for sin uttalelse.

Vårt medlem har følgende spørsmål:

1. Hva er det kommunedirektøren skal kommentere før kontrollutvalget behandler saken?
2. Hvem skal innhente kommentaren eller uttalelsen fra kommunedirektøren?

FKT sendte spørsmålet videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 20. mai 2020. Vi mottok svar 4. august 2020.

Departementet legger til grunn at § 23-5 andre setning innebærer at kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som etter § 23-5 første setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes til kommunestyret. Det vil si at kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder «resultatene» av kontrollutvalgets «arbeid», og i saker som etter forskriften §§ 3, 4 eller 5 skal oversendes.

Videre skriver departementet at det kan også tenkes tilfeller der det ikke følger av lov eller forskrift at en sak skal oversendes til kommunestyret, men der saken likevel skal oversendes. Dette kan for eksempel være aktuelt der kommunestyret eksplisitt har bedt kontrollutvalget om at saken skal oversendes, eller der kontrollutvalget selv har bestemt at saken skal oversendes. Når det gjelder denne typen saker, legger departementet til grunn at spørsmålet om kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil avhenge av innholdet i saken. Departementet viser til at § 23-5 andre setning må ses i sammenheng med det alminnelige prinsippet om at en sak skal være så godt opplyst som mulig før et vedtak treffes. Man må derfor blant annet se hen til om en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før kontrollutvalget skal behandle den.

Departementet er videre av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker som gjelder valg av revisor og revisjonsordning, og valg av sekretariat for kontrollutvalget.

Etter departementets oppfatning innebærer § 23-5  heller ikke at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker som gjelder budsjettforslag for kontrollarbeidet.

Spørsmålet om kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg om årsmeldinger som skal oversendes til kommunestyret, vil etter departementets vurdering avhenge av årsmeldingens innhold. Dersom årsmeldingen inneholder opplysninger om resultater av kontrollutvalgets arbeid, legger departementet til grunn at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i saken, jf. § 23-5 første setning. Departementet viser til drøftelsene over og våre tidligere vurderinger i sak 10/9262-ERA.

Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren etter § 23-5 andre setning, viser departementet til at bestemmelsen bare fastslår at kommunedirektøren skal «gis anledning» til å uttale seg. Bestemmelsen sier ikke noe om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren. Departementet legger derfor til grunn at det er opp til kontrollutvalget i den enkelte kommune å avgjøre hvordan dette skal gjøres. En praktisk løsning kan være at sekretariatet for kontrollutvalget forelegger saken for kommunedirektøren som en del av sin saksforberedelse, jf. forskriften § 7.

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgsekretariat (VETAKS) har også stilt spørsmål til departementet som er relatert til kommuneloven § 23-5, se vedlagte svar.