Kontrollutvalet kritiserer Sauda kommune for mangel på protokollføring av innkjøp.

Kontrollutvalet bad i februar 2015 KPMG om å gjennomføre ei undersøking av Sauda kommune sin interne kontroll på innkjøp. KPMG finn store avvik når det kjem til anskaffingsprotokollar, dette er brot på forskrifta om offentlege anskaffingar.

Ifølge kontrollutvalet bryt Sauda kommune forskrifta om anskaffingsprotokoll på sju av dei sju innkjøpa ein har tatt føre seg.

Les heile saka i Ryfylke »