Rapporten gir etter FKTs mening et mangelfullt bilde av ansvarslinjene innenfor kommunal egenkontroll.

Rapporten «Læring, utvidet samarbeid om tilsyn og kommunenes egenkontroll» ble avlagt i august i år og publisert på Kommunal- og moderniseringsdepartemnentets nettsider medio oktober.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Agder kommunerevisjon IKS og KS Agder har gjennomført prosjektet «Læring, utvidet samarbeid om tilsyn og kommunenes egenkontroll», med økonomisk støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Prosjektet har hatt som mål å få økt kunnskap om forholdet mellom kommunenes egenkontroll og statlig tilsyn. Den kommunale egenkontrollen skal bidra til at kommunestyrets politikk blir gjennomført, at innbyggerne får de tjenester de har krav på og at ressursene blir forvaltet på en effektiv måte. Statlig tilsyn er et virkemiddel som blant annet skal etterse at kommunene oppfyller sine lovpålagte plikter.

Rapporten gir etter FKTs mening et mangelfullt bilde av ansvarslinjene innen kommunal egenkontroll. Særlig gjelder dette for sammendraget i rapporten og en del av tilrådningene.

FKT er enig i at den statlige kontrollen kan reduseres gjennom styrket kommunal egenkontroll, og det initiativet som er tatt i Agder i denne sammenheng er derfor positivt og spennende. Både intensjonen og mange av anbefalingene i rapporten er svært relevante og positive og kan bidra i rett retning. Koordinering og samkjøring av tilsyn og forvaltningsrevisjoner har positiv effekt på ressursbruk og læring. Det er heller rollefordelingen i arbeidet FKT reagerer på i rapporten.

Den folkevalgt-styrte egenkontrollen er i beste fall underkommunisert i det totale bildet i rapporten, og den lovbestemte bestiller-/utførermodellen mellom kontrollutvalget og revisjonen blir mest trukket frem som en begrensning for god lokal samhandling («man kan tenke seg et scenario hvor kontrollutvalget ikke ønsker forvaltningsrevisjon på området som rådmannen peker ut i sin bestilling», side 7 og 58).

FKT mener at den overordnede dialogen med fylkesmannen om tilsyn og kontroll skal skje mellom kontrollutvalget ved sekretariatet og fylkesmannen.

Brevet til KMD avsluttes med følgende konklusjon:

  1. FKT ber om at departementet vurderer om det er riktig å legge frem denne rapporten i fylkesmannens kvalitetskonferanse i Kristiansand 23.11.2016, da den gir et feilaktig bilde av hvordan egenkontrollen i kommunene skal fungere.
  2. FKT ber om muligheten til å utdype sitt syn direkte i et møte med departementet som oppdragsgiver for prosjektet.

Her kan du lese hele FKTs brev av 9. november 2016 til KMD »