FKT har avgitt høringsuttalelse til NKRFs forslag til veileder for kontrollutvalgssekretariat

04-05-18

Noen hovedpoeng fra høringssvaret:

Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll:

Det er FKTs klare standpunkt at arbeidet med å utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll skal legges til sekretariatet fordi planarbeidet er en helt sentral del av bestiller-rollen til kontrollutvalget.

Overordnet analyse

Kontrollutvalget står i utgangspunktet fritt med hensyn til hvem som skal utføre overordnet analyse for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Det kan være kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisor, eller andre. 

Kontrollutvalget skal være i førersetet i dette arbeidet og derfor mener FKT at det er naturlig at sekretariatet styrer prosessen og sørger for å få fremdrift i arbeidet.

Saksfremlegg

Ifølge både gjeldende rett og kommunelovforslaget som foreligger, har sekretariatet plikt til å påse at saker som skal behandles i kontrollutvalget er forsvarlig utredet.

I henhold til prinsippet om god forvaltningsskikk må det videre være et krav at sekretariatets forsvarlighetsvurderinger nedtegnes skriftlig. Kravet er et utslag av det grunnleggende, ulovfestede prinsippet om at all offentlig forvaltning skal være saklig begrunnet, og at saksbehandlingen skal være forsvarlig. Vi finner det helt naturlig at sekretariatene følger vanlig praksis i kommunesektoren og skriver sine vurderinger i saksfremlegg til kontrollutvalget.

Du kan lese hele høringsvaret her