Kontrollen med innkjøp og rammeavtaler er tidvis så dårlig at det ikke er mulig å fastslå om kommunen bryter loven.

Det framgår av en oppfølging Østfold kommunerevisjon IKS har gjort. Revisjonen har tatt stikkprøver på fem rammeavtaler med ulike leverandører. For tre av dem er det gjort ubetydelige funn, men på to av dem er det store avvik mellom det som er forespeilet av omsetning da avtalene ble inngått, og de beløpene kommunen faktisk har kjøpt varer og tjenester for.

– Det er ofte ikke samsvar mellom inngått avtale og faktureringene – både når det gjelder de ulike varer, tjenester og prisene som blir fakturert. Mest sannsynlig er det inngått andre entrepriser/kontrakter som ligger til grunn for faktureringen, men dette framkommer ikke av fakturaene. Og når supplerende dokumentasjon heller ikke kan framskaffes, har det ikke vært mulig for revisjonen å ta stilling til riktigheten av fakturaene i ettertid, skriver Østfold kommunerevisjon IKS.

Revisjonen kan ikke konkludere med at lov om offentlige anskaffelser er brutt. Risikoen er klart til stede, ifølge revisjonen, som anbefaler at kommunen kraftig skjerper inn praksisen i oppfølging av rammeavtalene.

Kontrollutvalget behandler saken i sitt møte 24. mai.

Les hele saken i Fredrikstad Blad »