– Jeg har gjort rede for alt, sier ordføreren i Stjørdal.

Kommunerevisjonen og kommunens eget kontrollutvalg gransker pengebruken til politisk ledelse i Stjørdal kommune.

Ordføreren og varaordføreren har hvert sitt kommunale bankkort til disposisjon. Kommunerevisjonen stiller seg først og fremst kritisk til måten ordføreren har brukt bankkortet på.

Revisors gjennomgang av kortbruken viser at kortene i all hovedsak er benyttet til å dekke utgifter som ellers ville vært ført på en reiseregning. Det vil si at de aller fleste utgiftene er knyttet til reise, parkering, tog, taxi, mat på reise og overnatting og hotell. Bruken av bankkortene har vært relativt stabil i Stjørdal i perioden 2011 til 2015. Revisjonen peker på at varaordføreren bare har brukt kortet til å dekke reiseutgifter.

Ordføreren har brukt kommunens bankkort også til betale for bevertning i forbindelse med møter og arrangementer som han har deltatt på. Kortet er her brukt til å betale for mat og drikke for ordføreren selv og andre deltakere.

Bilagene det er snakk om, er merket med blant annet «frokostmøter», «middagsmøter» og «representasjon». Summene varierer fra et par hundre kroner opp til cirka 2.500 kroner på hvert bilag. Revisor skriver at flere av bilagene for bruk av ordførerens bankkort i 2014 og 2015 mangler fullstendig kvittering. Det vil si at det kun ligger med kvittering som viser at konto er belastet. Dette er ikke i henhold til kravene om utgiftsrefusjoner i skattebetalingsforskriften.

Revisjonen stiller seg skeptisk til at kommunen ikke har noen retningslinjer for hvordan bankkortene som ordfører og varaordfører disponerer, skal brukes. Revisjonen konkluderer med at det blir vanskelig å vurdere om utgiftene som kortene er belastet med, er i tråd med hensikten med bankkortene. Revisor ber derfor Stjørdal kommune om å lage skriftlige retningslinjer for bruken av ordfører og varaordførers bankkort.

Les hele saken i StjørdalensBlad »