Rådmannen har fullmakt til å foreta ansettelser i Søgne kommune, og prosedyrer for ansettelser er fulgt ifølge revisjonen.

Dette er konklusjonen etter at revisjonen har gått gjennom flere forhold ved rådmannens ansettelse av ny sjef for adminisrtasjonsavdelingen og konstituering av helse- og omsorgssjef i Søgne kommune.

Revisjonen påpeker at delegasjonsreglementet for Søgne ikke er endret siden 1995, men har fortsatt gyldighet. Ifølge dette reglementet ansetter kommunestyret rådmann, og rådmannen ansetter øvrige stillinger i kommunen.
Bakgrunnen for revisjonens behandling er spørmål fra kontrollutvalget hvor man ber revisjonen vurdere hvilken instruks rådmannen har fått fra formannskapet, hvordan kommunens reglement på området er, om gjeldende prosedyrer er fulgt og om stillingene burde vært lyst ut eksternt. Revisjonen har gjort en grundig vurdering av alle forhold relatert til oppdraget og finner ikke at rådmannen har foretatt saksbehandlingsfeil. Revisjonen vurderer også at det ikke er gitt styringssignaler fra formannskapet som tilsier at rådmannen burde avvente ansettelse. I selve ansettelsesprosessen vurderes at prosedyrer er fulgt ved at tillitsvalgte har vært involvert i prosessen sammen med ledergruppen i kommunen.
Revisjonen har lagt ned betydelig arbeid i vurdering av om stillingen som administrasjonssjef burde vært lyst ut offentlig. Dette er ikke et absolutt krav i kommunal sektor og kan derfor være gjenstand for skjønn fra rådmannens side. I dette tilfellet har rådmannen benyttet sin styringsrett og sideforflyttet en person fra en annen lederstilling. Ansettelsen har dermed ikke ført til at noen har avansert til høyere nivå, og revisjonen konkluderer derfor med at det ligger innenfor rådmannens kompetanse å foreta denne endringen.
Kontrollutvalgets konklusjon er at man tar revisjonens rapport og redegjørelsen på møtet til orientering.
Les hele saken i N247 »