Dermed snudde utvalget, etter at sekretariatet innstilte på politianmeldelse for korrupsjon og for brudd på Arbeidsmiljøloven i de foreløpige sakspapirene.

Kontrollutvalget i Ålesund kommune diskuterte en rekke kritikkverdige forhold som har kommet opp på Bingsa.

Etter et over to timer langt møte, som ble holdt bak lukkede dører, kom utvalget fram til at det ikke går inn for politianmeldelse nå. Sekretariatet foreslo på forhånd å anmelde teamlederen for mistanke om korrupsjon. Før møtet kom rådmannen utvalget i forkjøpet og fortalte at kommunen selv har bestemt seg for å anmelde.

I forslaget til vedtak som ble sendt ut på høring før møtet, foreslo også sekretariatet å anmelde virksomhetslederen for brudd på arbeidsmiljøloven. Etter tilbakemeldingene fra administasjonen og rådmannen har kontrollutvalget vedtatt å avvente en slik anmeldelse.

I vedtaket fra kontrollutvalget referes det blant annet til at rådmannen er opptatt av at anmeldelser av kommunens egne ansatte bør skje på et sikrest mulig faktisk grunnlag. «Enhver vil uten videre gi sin tilslutning til dette. Arbeidstilsynets adgang til å kreve fremlagt enhver relevant opplysning vil bidra til det samme», står det i vedtaket. «Slik saken står i dag mener sekretariatet at anmeldelse og etterforskning er et hensiktsmessig tiltak for å belyse sakens ulike sider. Men overstående taler for at spørsmålet om anmeldelse av virksomhettsleder til påtalemyndighetene likevel bør kunne stilles i bero i påvente av den varslede saksgang og de hensyn som er påpekt», står det videre.

Kommunerevisjonen har pekt på en rekke kritikkverdige forhold ved driften av Bingsa. I tillegg til overtidsbruken, har revisjonen kritisert den økonomiske styringa og drifta av anlegget, og ulovlig kjøp av tjenester fra to leverandører. – Kommunerevisjonen driver fortsatt undersøkelser som vi vil komme tilbake til i kontrollutvalget, sier kontrollutvalgets leder.

Les hele saken i Sunnmørsposten »