Kontrollutvalget i Tydal er kritisk til det de mener er brudd på habilitetsbestemmelsene fra tidligere rådmann i den såkalte Vertshussaken.

Også kommunens politiske ledelse får kritikk for det kontrollutvalget mener var utilstrekkelig politisk styring etter at formannskapet og ordfører overtok ansvaret for etablering av ny kafedrift i lokalene.

– De betydelige økonomiske overskridelsene i forhold til opprinnelige rammer er korrigert gjennom tilleggsbevilgninger i ettertid. En femdobling av rammen tyder på manglende oversikt over tilstand til både lokaler og utstyr. Manglende avklaringer og forståelse for hvilke kostnader som skulle belastes prosjektet synliggjøres også i rapporten. Dette er forhold som må vies langt større oppmerksomhet ved fremtidige prosjekt, heter det i revisjonsrapporten.

Saken har vært omfattet av tildels stor interesse, og for første gang var det mer enn et titalls tilhørere tilstede under kontrollutvalgets møte.

Les hele saken i Nea Radio »