Rådmannen i Drammen vil utrede om det skal etableres et ombud for å sikre at innbyggere kan melde inn og få vurdert saker av en uavhengig faginstans.

Det går fram av rådmannens redegjørelse til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene i Deloitte Advokatfirmas granskningsrapport etter korrupsjonssaken skal følges opp.

Et eget ombud vil altså ikke bare gjelde for byggesaker. Det skal i tilfelle omfatte kommunale tjenester som ikke er dekket av andre ombud, som barneombudet og pasient- og brukerombudet. Innen 1. november skal utredningen av et slikt helt nytt tiltak foreligger.

Et annet tiltak rådmannen innfører for å rydde opp på byggesaksavdelingen er ny rutine for klagesaksbehandling. Innen 1. april skal det være på plass et system med at kommuneadvokaten utarbeider uavhengig juridisk vurdering som del av klagesaksbehandlingen. Nytt kvalitetssystem er et annet tiltak som skal gi bedre byggesaksbehandling. Systemet skal være operativt sommeren 2017.

Kvalitetssystemet gjelder hele kommuneorganisasjonen. Fire kvalitetskoordinatorer er rekruttert for å være pådrivere med å utarbeide og innføre systemet. En av de fire er ansvarlig for hele kommuneorganisasjonen, og det er en for hver av områdene byutvikling, helse og omsorg og oppvekst. Den første operative versjonen av det nye kvalitetssystemet skal foreligge til sommeren.

Kontrollutvalget behandler rådmannens redegjørelse på sitt møte 14. februar.

Les hele saken i Drammens Tidende »