Revisorene konkluderer med at Leksvik-rådmannens avtale var både ugyldig inngått og er å anse som ugyldig.

Rådmannen «oppgir i intervju at han mener avtalen er gyldig, basert på at det utbetales lønn etter den og at det er den eneste arbeidsavtalen han har», heter det i rapporten fra Revisjon Midt-Norge IKS.

Rådmannen er for tiden ute i permisjon med full rådmannslønn. Permisjonen kom som en direkte følge av den mye omtalte arbeidsavtalen fra 23. juni 2015. Det var spesielt etterlønnsbetingelsene i avtalen som fikk lokalpolitikerne og flere andre til å reagere sterkt. Avtalen sikret blant annet rådmannen tre års etterlønn dersom han sluttet som rådmann i Leksvik, samtidig som han ble sikret fire års etterlønn (3,7 mill.) dersom han sluttet i sin fremtidige stilling som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Han ble i tillegg sikret flere andre goder som kommuneadvokat.

Revisjon Midt-Norge IKS konkluderer med at avtalens første del, som omhandler etterlønn dersom rådmannen slutter som rådmann før Leksvik formelt slås sammen med Rissa kommune fra 1. januar 2018, ikke er gyldig inngått og heller ikke er gyldig. Revisorene har vurdert hvorvidt ordfører og varaordfører hadde rettslig kompetanse, det vil si myndighet, til å binde kommunen gjennom en slik avtale. Revisjon Midt-Norge har lagt til grunn at kommunestyret ikke har fattet eget vedtak om fullmakt til ordfører og varaordfører om å forhandle og inngå avtale med kommunens rådmann. Videre konkluderer revisorene med at ordføreren ikke hadde stillingsfullmakt til å inngå avtalen. De har også vanskelig for å se at ordføreren skulle hatt en såkalt toleransefullmakt til å binde kommunestyret ved en slik avtaleinngåelse. Til sist påpeker Revisjon Midt-Norge IKS at også rådmannen ut ifra hans bakgrunn som jurist og praktiserende advokat, må kunne forventes å kjenne de sentrale lovreglene for kommunens beslutningsmyndighet, herunder å ha studert delegasjonsreglementet.

Når det gjelder del to i arbeidsavtalen, som omhandler rådmannens stilling som kommuneadvokat i Indre Fosen, så mener revisorene i det interkommunale selskapet at heller ikke denne er gyldig inngått. Også her har de sett på hvorvidt ordføreren og varaordføreren hadde rettslig kompetanse til å binde den nye kommunen.

Les hele saken i Fosna-Folket »