Millioner ble utbetalt for web-læring i skolen. En gransking tyder på at deler av betalingene gikk ut over avtalt ramme og derfor kan være en ulovlig direkteanskaffelse.

Fylkeskommunenes kontroll på det nasjonale digitale prosjektet Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) står til stryk. Én gransking er ikke nok, ifølge fylkestinget i Hordaland. 

– Den første forvaltningsrevisjonen var bestilt ut fra forutsetninger som var den gangen. Så føler vi at det kanskje er noen ting til vil ha svar på. Derfor har vi utformet nytt forslag, sier kontrollutvalgslederen i Hordaland fylkeskommune.

Hovedintensjonen fra kontrollutvalget er å forsikre seg om at det ikke har skjedd ulovligheter. Fordi den første rapporten påpeker en rekke feil og mangler som er gjort i forhold til lov om offentlige anskaffelser.

Brudd på anbudsreglene knyttes i hovedsak til et lite IT-selskap som vokste seg stort som leverandør for NDLA. NDLA er et interkommunalt samarbeid som utvikler og kjøper digitale læringsmidler som brukes i videregående skoler. 18 fylkeskommuner deltar i samarbeidet, og læringsmidlene tilbys gratis på nett. Kostnadene per år beløper seg til rundt 64 millioner kroner.

Les hele saken i Kommunal Rapport (abo.) »