Krav om norskkunnskaper hos de ansatte og realisme i kjørerutene bør være viktig ved framtidig valg av renovatør på Hedmarken, ifølge en fersk selskapskontroll.

Det interkommunale Sirkula IKS har i hovedsak tilfredsstillende rutiner, men selskapet har mye å lære av alt som gikk galt da RenoNorden AS vant anbudsrunden og overtok som renovatør fra 1. januar i år. Det går fram av selskapskontrollrapporten som er utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS for eierkommunene Løten, Stange, Hamar og Ringsaker.

Rapporten anbefaler at Sirkula bruker erfaringene fra oppstartsperioden med det nå konkursrammede RenoNorden til å sikre gode renovasjonstjenester i framtida. Sirkula bør blant annet være mer kritiske til realismen i kjørerutene og følge opp tettere i planleggingsfasen ved nye anbudsrunder. Hedmark Revisjon anbefaler også at det stilles krav om språkkunnskaper for ansatte som skal være i kontakt med abonnenter.

En tredje anbefaling gjelder rutiner for å følge opp lønns- og arbeidsvilkår hos leverandør. RenoNorden gjorde seg skyldig i omfattende og alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.

Hedmark Revisjon påpeker: – Det synes tilfeldig at avvik i lønns- og arbeidsforhold ble fanget opp og meldt inn til Sirkula på det tidspunktet det ble gjort. Sirkula har i etterkant fokusert på denne typen avvik og utarbeidet nye rutiner. Videre bør Sirkula vurdere å ta med etiske krav i konkurransegrunnlaget, for på den måten å gi et tydelig signal om hva som forventes allerede tidlig i anskaffelsesprosessen. Etiske forhold bør også være tema i den årlige leverandørkontrollen, mener Hedmark Revisjon.

Ifølge selskapets adm. direktør har selskapskontrollen også vært nyttig for Sirkula. 

Les hele saken i Ringsaker Blad »