Det falt sterke ord da bystyret i Fredrikstad behandlet et notat om opplysninger som er holdt unna kommunerevisjonen og Skatt Øst i den såkalte momssaken.

Kontrollutvalgets nestleder redegjorde for hovedtrekkene i kommunerevisjonens konklusjoner og kontrollutvalgets behandling. Alvoret ble understreket av innledningen til forslaget han fremmet, et forslag som fikk tilslutning fra et enstemmig bystyre:

  • Bystyret ser svært alvorlig på de funnene som fremkommer i revisjonsnotatet og mener at det er riktig at det nå gjøres arbeidsrettslige vurderinger knyttet til funnene.

Og politikerne vil ha tett oppfølging:

  • Teknisk utvalg skal få en samlet oversikt over status for internkontroll og forbedringsarbeid i teknisk drift. Fortløpende stikkprøver skal gjennomføres ut valgperioden.

Både teknisk utvalg og bystyret selv skal få informasjon om arbeidet gjennom jevnlig rapportering. Skatt Øst skal også orienteres om saken.

Bakgrunnen for at rapporten ble laget var en varsling til kontrollutvalget. Varsleren ba om at det blant annet burde undersøkes om det er gitt feil opplysninger til revisjonen og Skatt Øst, om det fantes dokumenter som ikke var lagt inn i arkivet, om arkivet er blitt manipulert.

Les hele saken i Fredrikstad Blad »