Forberedt på kritikk når saka om den nye ambulansestasjonen skal behandles i kontrollutvalget og kommunestyret.

Helse og Sosialbygg AS fikk utbetalt én million kroner for ekstrakostnader med å bygge ny ambulansestasjon i sentrum i stedet for på Håsøran. Et uavhengig konsulentfirma konkluderte seinere med at det ikke ble dyrere, men derimot billigere å bygge i sentrum.

Økonomi- og planutvalget i Sunndal skulle i begynnelsen av mars behandle saken. Rådmannens innstilling var at utvalget skulle godkjenne at tilskuddet på en million kroner var utbetalt. I forslaget til vedtak ble det videre påpekt at det var kritikkverdig at ikke kostnadsberegninger hadde blitt utarbeidet, samt at tilskuddet ble utbetalt uten at merkostnadene var dokumentert. 

Men kontrollutvalget satte foten ned – og ba om en utsettelse. Utvalget mente saken ikke hadde vært forsvarlig behandlet. Saken ble utsatt.

– Det har utvilsomt skjedd flere saksbehandlingsfeil i denne saken. Rådmannen påtar seg ansvaret for det som  har skjedd. Jeg ser alvorlig på saken, og har iverksatt tiltak for å forhindre at lignende feil kan skje igjen, skriver rådmannen i svaret til utvalget.

Han legger til at det ikke er noe som tyder på at avgjørelsen i denne saken innebærer noen økonomisk fordel for de som har vært involvert i den eller noen som står disse nær.

– Det er heller ingenting som tyder på at det har skjedd noe ulovlig i saken. Han skriver videre:

– Rådmannen må imidlertid være forberedt på kritikk når saken skal behandles i kontrollutvalget og kommunestyret. Selv om slik kritikk kan sees på som en del av rådmannsjobben, vil den kunne oppleves som en ulempe og medføre tap av anseelse.

Dette, sammenholdt med det faktum at kontrollutvalget har reist innsigelse mot rådmannens habilitet, gjør at han velger å erklære seg inhabil i den videre behandlingen av saken.

Les hele saken i Driva »