Kontrollutvalget i kommunen mener skolene ikke håndterer mobbesaker i tråd med opplæringsloven og forvaltningslovens krav til forsvarlig saksbehandling.

– Vi skal jobbe med dette. Det må skje en forbedring med å skrive ned og dokumentere hva som skjer, sier rådmannen i Malvik kommune. Rapporten som er utarbeidet av Revisjon Midt-Norge, på bestilling fra kontrollutvalget, inneholder opplysninger om hvordan det jobbes med å avdekke mobbing og hvordan kommunen følger opp mobbing i barne- og ungdomsskolen.

Rapporten viser at den praktiske oppfølgingen av mobbing i skolene er tilfredsstillende, men at det er flere svakheter i rutinene.

En av svakhetene er at informasjon om lov, regelverk, planer, rutiner og prosedyrer ikke er oppdatert og lett tilgjengelig for de ansatte. Det poengteres også at det er stor risiko for at dokumentasjon i enkeltsaker ikke arkiveres, og at sensitive personopplysnigner kan komme på avveie.

Rådmannen er fornøyd med at revisjonsrapporten nå offentliggjøres. – Dette revisjonsarbeidet er veldig viktig. Det viser hva som gjøres bra, og hva som er mindre vellykket. Slik sett gir revisjonsrapporten et godt grunnlag i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid, sier rådmannen.

Les hele saken i Nrk Trøndelag »