Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal stilte spørsmål til Fylkesmannen i Møre og Romsdal om et møte må defineres som fjernmøte dersom revisor deltar via digitale verktøy?

Fylkesmannen i Møre og Romsdal svarer:

«Hovedregelen er at folkevalgte organ treffer sine vedtak/avgjørelser i møter. Med møte menes fysisk nærvær av de deltakende medlemmer jf. § 11-2. I koml. § 11-7 er det gjort unntak fra dette prinsippet. Det fremgår av koml. § 11-7 at kommunestyret kan beslutte at folkevalgte organ skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte. Det er videre vist til at et fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de kan se, høre og kommunisere med hverandre. Dersom det folkevalgte organ som sådan avholder et ordinært møte, men revisor deltar via digitale løsninger, er det vår tolkning at møtet ikke er å betrakte som et fjernmøte. Bakgrunnen for dette er at når bestemmelsen referer til deltakerne er det i hovedsak en henvisning til utvalgsmedlemmene i det folkevalgte organet. Der revisor er pålagt å delta i møter, er revisor likevel ikke å betrakte som en deltaker av det aktuelle utvalget. Revisors møteplikt er hjemlet i egne bestemmelser.»

I en senere presisering til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, skriver fylkesmannen at departementet ikke har et krystallklart svar på dette, men at man heller i retning av at der revisor har lovpålagt møteplikt, vil oppfyllelse av denne plikten kreve deltakelse på lik linje med de øvrige deltakere, dvs. dersom møtet gjennomføres som et fysisk møte, kan ikke revisor delta via digitale løsninger.

Revisors møteplikt er regulert i kommuneloven § 24-3, andre ledd. Her fremgår det at revisor har møteplikt når kommunestyret skal behandle saker som er knyttet til revisors oppdrag. Revisor har ikke møteplikt i kontrollutvalgets møter, jf. kommuneloven 24-3, første ledd.