Opposisjonen i Ørland kommunestyre hadde ingen navneforslag og avga ingen stemmer under valg av nytt kontrollutvalg.

Det er misnøye fra posisjonen med Aps kontrollutvalgsleder, som har ledet fram til ønske om nyvalg av kontrollutvalg.

– Vi foreslår forholdstallsvalg på nytt kontrollutvalg. Samtidig ønsker vi å forandre ordlyden i regelverket til at kontrollutvalget skal ha minst tre medlemmer fra og med neste periode, mot fem som det er i dag. Ut nåværende periode foreslår vi at antall medlemmer blir satt til tre, sa forslagsstilleren fra posisjonen, som viste til at dette var innenfor retningslinjene i kommuneloven.

Da det kom til forslag til nytt kontrollutvalg gjorde opposisjonen det klart at de ikke ville fremme noen navneforslag. Opposisjonen avsto også fra å stemme. Forslaget ble med det vedtatt med 19 stemmer.

Les hele saken i Fosna-Folket »