Et 40-talls valdriser med alle de seks ordførerne i spissen møtte da Fylkesmannen i Oppland inviterte til veiledningsmøte om kommunelovens kapittel 12.

I Valdres har mye dreid seg om forholdet mellom aktører i kommunene og det interkommunale revisjonsselskapet i år.

Avdelingsdirektør Asbjørn Lund og seniorrådgiver/jurist Mette Rundsveen hos Fylkesmannen i Oppland orienterte om oppgaver og rollefordeling mellom kommunestyre, kontrollutvalg, kontrollutvalgets sekretariat, revisor og revisjonsselskap og kommunenes administrasjonssjef.

Rundsveen var konkret i sin veiledning, og sa blant annet at det er kommunestyret som har resultatansvar forkontrollordninger. Kommunenes kontrollutvalg er det utøvende organ, og skal ikke være et sted for omkamper, eller overprøve politiske vedtak.

Hun presiserte også – med stadige henvisninger til paragrafer – andre aktørers rolle og hvordan en skal unngå at noen kontrollerer eller reviderer seg selv. Kontrollutvalget som organ gjør bestillinger skriftlig, og sekretariatet deres iverksetter bestillingen hos revisjonen.  

Hun understreket videre viktigheten av en god revisjonsdialog. Altså at det er en klar ansvar- og oppgavefordeling mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisjon. Rundsveen sa også at man må bruke kommunelovens bestemmelser aktivt for å sikre dette og dermed skape tillit mellom aktører – og mellom aktørene og innbyggerne. Det er kommunestyret og kontrollutvalget som skal sørge for at kontroll og revisjoner fungerer. Det er de folkevalgtes kontroll. Hvis det er en ordning de folkevalgte ikke er fornøyde med, bør de se på den, sa hun.

I spørsmålsrunden etterpå støttet flere opp om nettopp en god revisjonsdialog for å skape tillit. Her var det spesielt et par problemstillinger som gikk igjen:

Bør en revisor drive rådgivning til kommunen? Det er jo lett å spørre en revisor, ble det hevdet. Til dette svarte Rundsveen at det viktige poenget i revisjonsforskriften er at en ikke må komme i en situasjon der revisor reviderer seg selv.

Et annet spørsmål var hvordan «bestillingene» til revisjonen fra kontrollutvalgenes sekretariat ble gjort. Her var Rundsveen tydelig på at skriftlighet og sporbarhet var viktig.

Det var flere i salen som ønsket at Fylkesmannen gikk lenger i å tolke loven og skissere løsninger. Det mest konkrete spørsmålet var om Valdres var innenfor lovverket med sine løsninger. Rundsveens svar var at Fylkesmannen har gjennomgått regelverket og konkludert med at ordningen er lovlig. Men så la hun til at tillit er viktig og at praktiseringen av hvordan ordningene i Valdres fungerer er det ikke Fylkesmannen som vurderer. Det må kommunene selv vurdere, sa hun.

Dermed ligger ansvaret hos kommunene selv, som nå har fått felles veiledning om lovverket. 

Les hele saken og last ned presentasjonen fra møtet på nettsidene til Fylkesmannen i Oppland »