En revisjon KPMG har gjort, viser at mange kommuneansatte i Karmøy ikke opplever åpenhetskultur.

KPMG gjennomførte nylig en forvaltningsrevisjon, etter bestilling fra kontrollutvalget i Karmøy kommune. Det var kommunens håndtering av varslingssaker som skulle ses nærmere på.

Konklusjonen i rapporten er at Karmøy kommune følger arbeidsmiljømiljøloven, at kommunens system og rutiner er i tråd med regelverket, og at kommunen har tilrettelagt for varsling. I tillegg til spørreundersøkelse, hvor ti prosent av de ansatte ble bedt om å svare, har KPMG sett på fem reelle varslingssaker.

Revisjonen mener at regelverket og kommunens system og rutiner er fulgt, men vurderer også forbedringspunkter ved måten kommunen har håndtert sakene. Svarene i spørreundersøkelsen avdekker at en stor andel av respondentene ikke opplever at det er åpenhetskultur i Karmøy kommune.

– Dette gjelder både i forhold til nærmeste ledelse, politisk ledelse og øverste administrative ledelse. Kommunen må etterstrebe en tydeligere åpenhetskultur i hele linjen, står det i KPMG-rapporten.

Undersøkelsen viser at én av fire frykter for gjengjeldelse ved varsling. – Dette indikerer også at det ikke er en åpenhetskultur i kommunen, skriver KPMG i rapporten. Når det først er levert et varsel om forhold på arbeidsplassen, kan det se ut til at varslere og dem som blir innvarslet, ikke blir ivaretatt godt nok.

Når det gjelder ivaretakelse av varsler, innvarslede og gjennomføring av undersøkelser, er det rundt 30 prosent som mener at dette fungerer godt. Det at det ikke er flere som svarer positivt på dette, kan indikere at kommunen har behov for å profesjonalisere håndteringen av varslingssaker, varslere og innvarslede, konkluderer KPMG.

Les hele saken i Haugesund Avis »