Kommunen igangsetter en arbeidsrettslig prosess mot tre ansatte etter det rådmannen kaller feilinformasjon både overfor Skatt Øst og kommunerevisjonen.

I et notat til kontrollutvalget i Fredrikstad fremmer Østfold kommunerevisjon IKS særdeles sterk kritikk mot kommuneansatte. De skal bevisst ha forsøkt å holde informasjon unna både varslere, allmennheten og rådmannen.

Kontrollutvalget skal i neste uke behandle notatet som revisjonen har utarbeidet. I saksfremlegget skriver revisjonen at opplysningene kommunen ga Skatt Øst så sent som i oktober i år, var feil.

«Vi bemerker at noe av informasjonen har kommet frem svært sent i prosessen, slik at vi mener det er grunnlag for å stille spørsmål ved kommunens sannferdighet overfor revisjonen og Skatt øst. Det kan også se ut som om kommunen fortsatt ikke har innsett fullt ut hvor omfattende svakhetene i fakturakontrollen har vært, og på denne måten fortsatt gir upresise opplysninger i saken.», skriver revisjonen.

Revisjonen står på sin oppfatning fra tidligere om at arkivplikten i sakene om anleggsbidragsmodellen ikke er overholdt. Mye av dokumentasjonen er først innhentet av kommunen da de skulle svare på rapporten fra Skatt Øst, som foreløpig sier at kommunen har opptrådt grovt uaktsomt. Revisjonen skriver i sitt notat at det for andre kan synes som om arkiveringen har vært selektiv og at det har foregått en «siling».

Rådmannen mener han ikke kan si at det har vært en bevisst og systematisk praksis for å holde informasjon unna, men samtidig erkjenner han at det kan synes som om at et advokatnotat bevisst kan ha vært forsøkt holdt unna ham.

Les hele saken i Fredrikstad Blad »