Revisjon Fjell IKS legger fram rapport der de er svært kritiske på flere punkt til Verkets drift.

Gjennom en forvaltningsrevisjon har revisjonen prøvd å sette fokus på flere områder ved driften av og rundt selskapet. Det er kontrollutvalget i Røros kommune som har bestilt rapporten. Rapporten på 40 sider har kommentarer på eierskap og økonomi samt kommunestyrets krav og forventninger. Daglig leder i Verket Røros as tilbakeviser flere av vurderingene i rapporten.

Det aller mest spennende kapittelet i rapporten omhandler økonomien. Det er tidligere gjort kjent at Verket Røros AS har gått med underskudd helt siden 2010, og at de over seks år opparbeidet et akkumulert underskudd på 7,8 mill. kr. Det innebærer at 38 prosent av aksjekapitalen er tapt.

Nytt fra rapporten er at Verket har regnskapsført en utsatt skattefordel på 3 millioner som revisjonen vurderer det ikke er grunnlag for. Legges dette til resten av den tapte egenkapitalen, er tilsammen 58 prosent av Verkets egenkapital tapt.

Etter revisjonenes vurdering i rapporten, er ikke driften av selskapet forsvarlig slik at selskapet i et langsiktig perspektiv kan løse de oppgavene som var forutsatt, og unngå at kommunens innskutte kapital går tapt.

Selskapet har svært høye rentekostnader. Revisjonen vurderer at en organisering av flerbrukshallen som aksjeselskap gir betydelig høyere finanskostnader enn egen drift i kommunen eller i kommunalt foretak. Et avgjørende forhold vil være om Røros kommune er villig til å øke sine bidrag for å sikre selskapets drift på sikt. Revisjonen vurderer også at det vil være nødvendig at selskapet og kommunen tar grep for å sikre at tilbudene i flerbrukshallen kan opprettholdes på sikt.

– Vår revisor har vurdert det annerledes, og vi har i styremøte kommet fram til at dette er realistisk ut fra budsjettet neste år. Vi forventer et positivt resultat som underskuddet fra tidligere kan føres inn mot. Her har vi rett og slett en revisorfaglig uenighet, sier daglig leder.

Les hele saken i Nea Radio »