Høsten 2022 arrangeres Kontrollutvalgslederskolen på Quality Airport Hotel Gardermoen, 24. – 25. oktober.

Kontrollutvalgslederskolen 2022

 • 7,5 timer (2,5 timer dag 1 og 5 timer dag 2, ekskl. lunsj)
 • Deltakeravgift kr. 6 300, ikke medlemmer kr. 6 700
 • Begrenset antall, maks 60 deltakere
 • Målgruppen er kontrollutvalgsledere og nestledere, men vi setter av noen plasser til sekretariatene. Ledige plasser fylles opp med andre interesserte.
 • Påmeldingsfrist snarest/løpende fram til det er fullt, bindende påmelding

Innhold (oppdateres løpende)

Basert på tilbakemeldinger fra tidligere samlinger vil kontrollutvalgslederskolen fortsatt ha et begrenset antall deltakere for å få til sosial mingling, gode diskusjoner både i grupper og samlet. For å få til det vil samlingen kun være fysisk.

Kontrollutvalget og media

Vi får stadig tips om at kontrollutvalgets forhold til media bør være tema på samlingene våre.  Temaet er viktig og bør diskuteres når kontrollutvalgsledere møtes. Her er det flere innfallsvinkler som egner seg både til undervisning og gruppediskusjoner:

 • Både lokale media og kontrollutvalget blir regnet som lokaldemokratiets vaktbikkje. Fungerer media slik? Hvordan kan og bør kontrollutvalget og andre politikere bruke eller håndtere media for å avdekke maktmisbruk og tvilsomme beslutningsprosesser og praksis i kommunen?

Til å si noe om dett har vi fått Gunnar Bodahl-Johansen, tidligere politisk redaktør i Fredriksstad Blad. De senere år har han arbeidet som frittstående rådgiver og som foreleser ved journalistutdanningen på Høyskolen Kristiania.

 • Habilitet i gråsonen. Hvor langt kan ytringsfriheten til kontrollutvalget strekkes før man kan bli eller kan oppfattes som inhabil når kontrollutvalget skal behandle en sak eller henvendelse?

Innleder er Bjørn Wikasteen, seniorrådgiver hos K-sekretariatet IKS. Han har tidligere jobbet som juridisk rådgiver, advokat og dommerfullmektig.

 • Trenger kontrollutvalget en mediestrategi? Hva bør den i så fall inneholde? Vi kan presentere et eksempel som kan være grunnlaget for diskusjon.

Deling av erfaringer om kontrollutvalgets arbeidsvilkår

Vi er inne i det siste året i valgperioden og dere har opparbeidet mye kompetanse og erfaring i å lede kontrollutvalg. Læringskurven har kanskje vært bratt for mange.  Denne erfaringen ønsker vi at dere deler med andre kontrollutvalgsledere og med oss i FKT. Vi har flere tema på listen som handler om leders erfaringer og særskilte ansvar. Listen er ikke endelig.

 • Hvordan kan leder skape godt samarbeidsklima internt i utvalget og unngå partipolitikk?
 • Hvordan kan leder legge til rette for kompetanseutvikling i utvalget?
 • Hvordan kan leder skape et godt samarbeidsklima med omgivelsene (kommunedirektør, ordfører, kommunestyre og revisjon)?
 • Det finnes flere eksempler på at kontrollutvalgets uavhengighet utfordres eller truses. Hva kan/bør kontrollutvalget gjøre for å beskytte sin uavhengighet?
 • Hvordan har kontrollutvalget hatt progresjon og utvikling underveis i perioden?
 • Hvilke råd er viktig å bringe videre til nye kontrollutvalg?

Vi legger opp til god tid i grupper og felles oppsummering av diskusjonene. Målsettingen er å få et nyttig grunnlag som kan bearbeides og deles og brukes i opplæring av nye utvalg.

Eierskapskontroll

FKT er i gang med å kartlegge omfanget av eierskapskontroll. Kjell Tore Wirum, seniorrådgiver i Viken kontrollutvalgssekretariat, vil presentere funnene fra kartleggingen og vi utveksler erfaringer med eierskapskontroll.

Programskisse:

  Dag 1

16.30 -19.00 Hvordan kan lokalavisen og kontrollutvalget spille hverandre gode?
Kontrollutvalget og ytringsfriheten
Diskusjon om mediestrategi
20.00 Middag
 

Dag 2

09.00 – 12.30 Kort innledning og gruppediskusjoner, se listen over
11.30 – 12.30 Oppsummering av gruppediskusjonene
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 14.30 Eierskapskontroll
14.00 -15.45 Avslutning