Folkevalgte organer skal igjen kunne holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal lukkes.

Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19), ble sanksjonert i statsråd 6. november og trådte i kraft straks:

Nytt fra statsråd på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-6.-november-2020/id2783967/

Vedtaket i korthet

Stortinget har vedtatt Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19), jf. Innst. 27 L (2020-2021) og Prop. 3 L (2020-2021). Loven gir unntak fra kommuneloven og IKS-loven, og innebærer at folkevalgte organer kan gjennomføre fjernmøter også når de behandler saker som skal gå for lukkede dører. Videre innebærer loven at organer i interkommunale selskaper skal få adgang til å holde fjernmøter, og til å signere møteprotokoller elektronisk. Loven oppheves 1. juni 2021.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81500