Ny rapport fra FKT viser at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets kontrollutvalg.

Innholdet i denne rapporten skulle vært presentert på FKTs sekretariatskonferanse i mars av kontrollsjef Kjell Tore Wirum, Follo kontrollutvalgssekretariat. Han er også og 1.vara til FKT-styret.

Undersøkelsen som rapporten bygger på, har som hovedmål å se på kommunenes og fylkeskommunenes etterlevelse av kommunelovens § 23-1 ved valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023. Opplysningene er hovedsakelig innhentet fra den respektive kommunes nettside, protokoller fra konstituerende kommunestyre/fylkestingsmøte hvor det er blitt foretatt valg av kontrollutvalg samt protokoller fra kommunestyre-/fylkestingsmøte hvor det er blitt foretatt suppleringsvalg av medlemmer til kontrollutvalg.

Interessante funn er at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets kontrollutvalg.  Videre har over 90%  av kommunene oppfylt minstekravet om kjønnsmessig sammensetning av kontrollutvalget, men over 80 % av de kommunale kontrollutvalgene har et flertall av menn.

Du kan laste ned rapporten her:

Rapport 1 Valg Av Medlemmer Til Kommunale Og Fylkeskommunale Kontrollutvalg