«Det er sannsynlig at korrupsjonsrisikoen i kommunal sektor er størst i forbindelse med anbudsrunder. Etterforskning indikerer at korrupsjon kan pågå uoppdaget i flere år.»

Publisert 4. mai 2022

I Økokrims trusselvurdering for 2022  presenterer Økokrim det som forventes å bli de største truslene innenfor våre ansvarsområder de neste årene. Samtidig gis det et oppdatert kriminalitetsbilde og innblikk i forventet utvikling. Hovedtemaene i trusselvurderingen er:

  • krig og polarisering
  • bærekraft
  • virtualisering (digitale bedrageri)
  • glokalisering (kriminalitet utført ett sted i verden kan få lokale konsekvenser et helt annet sted.)

Korrupsjon i kommunal sektor 

«Omfanget av korrupsjon i Norge er krevende å avdekke fordi det foregår i det skjulte, og de involverte personene risikerer alle straff for handlingen. Derfor er både mottaker og giver av bestikkelser eller andre fordeler interessert i å holde handlingen skjult. Selv om avdekket korrupsjonsomfang i kommunal sektor er lite viser etterforskning at det er sannsynlig at det
foregår og at slik kriminalitet kan pågå uoppdaget i flere år. Det er sannsynlig at korrupsjonsrisikoen er størst i forbindelse med anbudsrunder og tildeling av tillatelser.

Transparency International gjennomførte i 2021 en kartlegging av innbyggernes oppfatninger om, og egne erfaringer med, korrupsjon i Norge og EU-landene. Hovedfunnene i rapporten viser at befolkningen i Norge har høy tillit til myndighetene. Samtidig peker rapporten på at det høye tillitsnivået i Norge må forsvares. Blind tillit og overdreven tro på at korrupsjon skjer andre steder enn i Norge utgjør i seg selv en korrupsjonsrisiko.33

Norske kommuner preges av tette forbindelser hvor de ansattes økonomiske interesser og private relasjoner kan føre til interessekonflikter, habilitetsproblematikk eller i verste fall korrupsjon. Det har de senere årene blitt etterforsket flere korrupsjonssaker på administrativt nivå i kommunale etater, blant annet i tilknytning til offentlige anskaffelser.

Korrupsjon i kommuner oppstår ofte i forbindelse med reguleringsprosesser av eiendommer og landbruks-, natur- og friluftsområder under utbygging. De involverte partene har som oftest en gjensidig interesse av at det kriminelle forholdet ikke kommer frem.

Korrupsjonsfaren anses særlig til stede der privat og offentlig sektor møtes, som i offentlige anbudskonkurranser. Offentlige anskaffelser er et av de største risikoområdene for korrupsjon. Personlig gevinst og gevinst i form av å vinne anbudskonkurranser er motivasjon for korrupsjonshandlinger fra oppdragsgiver og leverandør.

Korrupsjon i kommunal sektor kan få alvorlige konsekvenser for både natur, næringsliv og befolkningens tillit til offentlig sektor.»

Kilde: Økokrim