Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til en midlertidig lov med enkelte unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven.

De midlertidige lovendringene som departementet foreslår, skal avhjelpe enkelte negative konsekvenser av utbruddet av Covid-19.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-69-l-20192020/id2696365/

Merk de nye fristene for 2020:

  • 15. juni – frist for å avlegge revisjonsberetning
  • 15. september – frist for å vedta årsregnskap
  • 15. september – frist for å avgi etterlevelseskontroll

Proposisjonen skal behandles i Stortinget 7. april:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79327