Nyheter

Sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at et kontrollutvalg kan holde et alminnelig (fysisk) møte selv om sekretariatet deltar digitalt

Koronasituasjonen har endret praksis og erfaringer med gjennomføring av møter i kontrollutvalget. Etter en periode med utstrakt bruk av fjernmøter, er situasjonen i ferd med å normaliseres og fysiske møter blir igjen vanlig.

Av ulike årsaker kan det fortsatt være ønskelig for enkeltpersoner å ikke delta i fysiske møter. Når dette er tilfelle for enkeltmedlemmer i folkevalgte organer, herunder kontrollutvalget, er møte å anse som et fjernmøte etter § 11-7, og med de begrensninger som følger av tredje ledd.

Både FKT og NKRF har mottatt spørsmål fra medlemmer  om hvordan dette stiller seg hvis kontrollutvalget møter samlet i et fysisk møte, men sekretariatet deltar digitalt. Hvilken status etter kommuneloven vil et slikt møte få – fysisk møte eller fjernmøte?  Vi sendte en felles henvendelse til departementet.

Departementet skriver i sitt svar at «Det er hverken i loven eller forskriften tatt inn en eksplisitt plikt for sekretariatet til å delta i kontrollutvalgets møter. De hensyn som taler for at alle medlemmer av et folkevalgt organ fysisk må delta i et alminnelig møte, er ikke særlig fremtredende når det gjelder sekretariatet. Departementet mener videre at de oppgavene sekretariatet har ansvaret for kan utføres ved at det deltar digitalt under et fysisk møte. Dermed er hensynet til at oppgavene faktisk blir utført, ikke til hinder for slik deltakelse. Departementet mener etter dette at et kontrollutvalg kan holde et alminnelig (fysisk) møte selv om sekretariatet deltar digitalt.»