Sivilombudet har besøkt flere sykehjem og boliger for mennesker med utviklingshemning de to siste årene. Her oppsummeres de viktigste funnene fra besøkene.

25.11 2022

Besøk til boliger for mennesker med utviklingshemning

Sivilombudets forebyggingsenhet gjennomførte i 2020, 2021 og 2022 besøk til 15 boliger for mennesker med utviklingshemning i kommunene Drammen, Hamar, Kristiansand og Bodø.

Beboerne i disse boligene var alle mennesker med omfattende hjelpebehov og vedtak om tvangstiltak.

I forkant av besøkene ble alle kommunenes tvangsvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 gjennomgått og boligene ble valgt ut basert på omfanget av tvang overfor den enkelte beboer.

Funn og anbefalinger fra disse besøkene er presentert i fire rapporter som Sivilombudet følger opp med de aktuelle kommunene.

Sivilombudets besøk til boliger for mennesker med utviklingshemning 2020-2022. Oppsummering av de viktigste funnene (pdf)

Besøk til sykehjem

Sivilombudets forebyggingsenhet gjennomførte i 2020 og 2022 besøk til 5 sykehjem i kommunene Horten, Nordre Follo, Oslo og Lørenskog.

Funn og anbefalinger fra besøkene er presentert i fire rapporter som Sivilombudet følger opp med kommunene det gjelder.

Sivilombudets besøk til sykehjem 2020-2022. Oppsummering av de viktigste funnene (pdf)

 

Kilde: Sivilombudet.no