På vegne av et av våre medlemmer, sendte FKT 14. januar 2022 spørsmål til Kommunal- og distriktsdepartementet om ordfører har rettslig anledning til å nekte/la være å sette saker oversendt fra kontrollutvalget til kommunestyret på sakslisten til kommunestyret.

Publisert 27. mai 2022

Departementets tolkning:

«Det er lederen av et folkevalgt organ som setter opp saksliste for hvert enkelt møte, jf kommuneloven § 11-3 første ledd første punktum. Det betyr at det er ordføreren som har denne myndigheten når det gjelder sakslisten til møter i kommunestyret. Det er på det rene at kommuneloven inneholder bestemmelser som forutsetter at kommunestyret behandler enkelte saker. Det følger for eksempel av § 14-3 at formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning, og at kommunestyret skal behandle disse innstillingene. Ordføreren kan dermed ikke med hjemmel i § 11-3 nekte å sette disse sakene opp på sakslisten. Som hovedregel innebærer likevel kommuneloven § 11-3 første ledd første punktum at ordføreren kan nekte å sette opp saker som er oversendt fra kontrollutvalget på sakslisten til møte i kommunestyret. Spørsmålet blir deretter om det finnes regler som gjør unntak fra dette utgangspunktet når det gjelder saker som oversendes fra kommunestyret.

Kommuneloven § 23-5 første punktum bestemmer at kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Departementet antar at ordføreren ikke kan nekte å sette slike saker opp på sakslisten. Dette gjelder selv om ordføreren skulle mene at saken ikke er tilstrekkelig utredet. Vi viser også til at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg til slike saker før kontrollutvalget behandler saken, som blant annet er ment å ivareta hensynet til sakens opplysning. Departementet mener § 23-5 første punktum gir kommunestyret en rett til å få seg forelagt saker hvor kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid.

Når det gjelder hvilke typer saker som kontrollutvalget skal rapportere etter § 23-5 første punktum, har departementet tidligere uttalt seg om dette i sak 20/2919-3. Vi viser til denne, som er publisert på våre nettsider.

Det er i henvendelsen hit vist til to saker fra kontrollutvalget til kommunestyret om hhv. manglende levering av bestilte revisjonstjenester og ekstra ressurser til kontrollutvalget. Departementet tar ikke konkret stilling til disse sakene, men på generelt grunnlag vil vi ikke utelukke at en orientering om manglende levering av bestilte revisjonstjenester vil være å anse som å «rapportere resultatene av sitt arbeid». En manglende levering kan sies å være et slags resultat.

Når det gjelder sak om ekstra ressurser til kontrollutvalget, er det på generelt grunnlag vanskelig å se at det er å «rapportere resultatene av sitt arbeid». Vi viser her til nevnte uttalelse i sak 20/2919-3, hvor det ble lagt til grunn at kontrollutvalgets budsjettforslag ikke ble ansett å være et slikt resultat. Dette har klare likhetstrekk med en sak om ekstra ressurser.»