Nyheter

Svar på spørsmål om status for lovtolkning etter gammel kommunelov

I en henvendelse til Kommunal- og distriktsdepartementet i oktober 2020 ba FKT om en avklaring av status for en tolkningsuttalelse til den tidligere kommuneloven (1992). Vi stilte spørsmål om denne uttalelsen videreføres til den nye kommuneloven (2018). Problemstillingen gjelder bestemmelsen om at minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget. 

Spørsmålet fra FKT var om kravet etter ny kommunelov fortsatt kun gjelder ved konstitueringen av kontrollutvalget. Eller gjelder kravet også i tilfeller hvor det skal gjøres nyvalg i løpet av valgperioden?

Departementets uttalelse i sak 08/640-3 la departementet til grunn at kravet om at minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget, er direkte knyttet til konstitueringen av kontrollutvalget. Departementet antok at det ikke var noe direkte krav i loven om at det skal velges et nytt kommunestyremedlem i løpet av valgperioden hvis det må gjøres et nyvalg (suppleringsvalg etter kommuneloven 1992) til kontrollutvalget til erstatning for det opprinnelig innvalgte kommunestyremedlemmet.

Departementet har, på bakgrunn av henvendelsen fra FKT, foretatt en ny vurdering av § 23-1 andre ledd fjerde punktum. Departementet mener den tidligere forståelsen bør korrigeres og legger til grunn at kravet i kommuneloven § 23-1 andre ledd om at minst ett medlem av kontrollutvalget skal velges blant kommunestyrets medlemmer, må forstås slik at det også gjelder ved nyvalg etter § 7-10 fjerde ledd.