Forslag om særskilt påbud om å forebygge korrupsjon i kommuner ved å innta et krav om forebyggingsarbeid i kommuneloven kapittel 14 (Økonomiforvaltning)

Advokat PhD Knut Høivik har på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet evaluert reglene om foretaksstraff og korrupsjon:

Foretaksstraff og korrupsjon – En utredning for Justis og beredskapsdepartementet, 26. mai 2021

Rapporten ble presentert på TI-Norges digitale rundebordmøte 1. september

Utredningen vurderer om det er behov for endringer i dagens korrupsjonsbestemmelser i straffeloven for å sikre at Norge ivaretar sine internasjonale forpliktelser. Et av spørsmålene som er vurdert, er hvilken tilknytning som kreves mellom lovbryteren og et foretak for å ilegge foretaksstraff.

Høvik foreslår å gjøre det tydeligere i loven at også indirekte korrupsjon ved bruk av mellomledd er straffbart. Han foreslår også at større virksomheter skal ha egne retningslinjer for antikorrupsjonsarbeid.

Høvik mener at det bør vurderes å innføre et særskilt påbud om å forebygge korrupsjon i offentlig sektor. I utredningen vises det til statistikken over rettskraftige korrupsjonsdommer i Norge som viser at over halvparten, 32 av 60 saker (53,3 %), gjelder offentlig sektor. Av disse gjaldt 13 saker korrupsjon i kommunal sektor. Flere av de største korrupsjonssakene har skjedd i denne sektoren.

Han foreslår blant annet å innta et krav om forebyggingsarbeid i kommuneloven kapittel 14 (Økonomiforvaltning), for eksempel som ny § 14-23:

«Kommuner og fylkeskommuner skal sørge for at det utføres systematisk og forsvarlig antikorrupsjonsarbeid i deres virksomhet.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.

Høvik mener videre at dersom et slikt påbud inntas i kommuneloven, vil tilsynet med at forpliktelsene oppfylles måtte følge kommunelovens regler for egenkontroll og statlig kontroll og tilsyn.