KS har fått kartlagt hva kommunestyrer og fylkesting vurderer som mest risikofylt i egen virksomhet.

Kartleggingen er basert på vedtatte planer for forvaltningsrevisjon i kommuner og fylkeskommuner. Det er første gang det gjennomføres en samlet kartlegging av slike planer, og Deloitte har gjennomført oppdraget for KS.

Målet har vært å få et samlet risikobilde sett fra kommunenes og fylkeskommunene ståsted, for å styrke den kommunale og fylkeskommunale egenkontrollen og ha en videre dialog med staten om utviklingen av statlig tilsyn.

Minst en gang i en valgperiode skal kontrollutvalgene i kommuner og fylkeskommuner utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. En slik plan skal baseres på en overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse av virksomheten. Dermed vil områdene kommunene og fylkeskommunene selv anser som særlig risikofylte sannsynligvis speiles i forvaltningsrevisjonen.

Kartleggingen viser at kommunestyrene og fylkestingene prioriterer de største tjenesteområdene i sine planer for forvaltningsrevisjonen – helse og omsorg i kommunene og videregående opplæring i fylkeskommunene.

Kartleggingen viser videre at tjenester innenfor administrasjon og organisasjon, herunder internkontroll, personal, sykefravær og HMSpeker seg ut som tjenestene med høy risiko.

Kommunene skiller seg ikke særlig fra hverandre når det gjelder risikoområder – verken areal, geografi eller demografi ser ut til å skape ulike risikovurderinger. Norske kommuner prioriterer nokså likt og har høy bevissthet rundt de mulige risikoene. Også kommuner og fylkeskommuner virker å være samkjørte i sine prioriteringer.

Her kan du lese hele FoU-rapporten fra Deloitte til KS – Det kommunal og fylkeskommunale risikobildet for perioden 2016-2020 »

Rapporten vil for øvrig bli nærmere presentert på FKTs fagkonferanse 7. – 8. juni 2017 i Tromsø (fortsatt ledige plasser).