Veiledere

Høring i kontrollutvalget

Veilederen (fra april 2014) er ikke en juridisk betenkning, men et hjelpemiddel og en praktisk innføring i hvordan en høring i kontrollutvalget kan legges opp.

I veilederen er det henvist til aktuelle rundskriv m.m. der det i tilfelle er ønske om en mer juridisk tilnærming i et tema. Arbeidsgruppa, som utarbeidet veilederen, konstaterte imidlertid at det rettslige grunnlaget for høringer i kontrollutvalg er mangelfullt, og etterlyste et klarere hjemmelsgrunnlag for dette virkemiddelet.

Her kan du laste ned FKTs veileder for høringer i kontrollutvalg »