KMD legger  til grunn at statlig tilsyn med kommunesektoren fortsatt skal være koordinert og effektivt, og at omfanget av tilsyn skal ligge stabilt og totalt sett ikke øke.

Regjeringen gir i kommuneproposisjonen for 2022 en orientering om utviklingstrekkene for statlig tilsyn med kommunesektoren for perioden 2016-2019. Kunnskapsgrunnlaget er rapport fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) 2020:9 Statlig tilsyn med kommunene – kartlegging av omfang, samordning og nytte (Statlig tilsyn med kommunene – DFØ (dfo.no)).

I kommuneproposisjonen for 2018 det ble det skissert et mål om at det statlige tilsynet med kommunesektoren skal være koordinert og effektivt, og at omfanget av statlig tilsyn med kommunene totalt sett ikke skal øke. KMD har etter kommuneproposisjonen 2018 satt i gang flere flere initiativ som skal bidra til å nå målene for det statlige tilsynet med kommunesektoren.

DFØs kartlegginger i DFØ-rapport 2020:9 viser at det statlige tilsynet med kommunene utvikler seg i riktig retning, og at det ikke har vært store endringer i omfanget av statlig tilsyn i perioden 2016–2019. 90 prosent av kommunene mener at statlig tilsyn er nyttig for å sikre at kommunene følger lover og forskrifter, men at veiledning er enda mer nyttig. Opplevelsen av nytte henger blant annet sammen med at det i økende grad iverksettes læringsaktiviteter før og etter tilsynsbesøkene. Andre funn er at statsforvalteren de senere årene har fått større handlingsrom til å bestemme tema, volum og virkemidler i tilsynene. Dette åpner for bedre og mer relevante tilsyn fordi de bygger på lokale risikovurderinger. De landsomfattende tilsynene er på den annen side viktige for å sikre et enhetlig tilsyn i hele landet.

Ifølge rapporten oppleves ikke manglende samordning som et stort problem, verken for kommunene eller tilsynsmyndighetene. Rapporten peker imidlertid også på enkelte områder der det er behov for forbedringer, for eksempel samordning mellom statlig tilsyn og kommunal egenkontroll. Det er et flertall av statsforvalterne og kommunene som mener at statlig tilsyn ikke er godt nok samordnet med de kommunale kontrollutvalgene og deres planlagte og gjennomførte forvaltningsrevisjoner. Departementet viser her til at kommuneloven av 2018, som trådte i kraft høsten 2019, lovfester et krav om at alle statlige tilsynsmyndigheter skal ta hensyn til relevante forvaltningsrevisjoner i kommunene. Tilsynsmyndighetene skal vurdere å utsette eller å ikke gjennomføre tilsyn hvis kommunen nylig har gjennomført en kontroll med det samme temaet. Departementet vurderer å utarbeide nærmere veiledning om samordning av statlig tilsyn og samordning mellom statlige tilsyn og kommunenes egenkontroll.

KMD legger i kommuneproposisjonen for 2022 til grunn at statlig tilsyn med kommunesektoren fortsatt skal være koordinert og effektivt, og at omfanget av tilsyn skal ligge stabilt og totalt sett ikke øke. Videre arbeid vil ta utgangspunkt i allerede igangsatte initiativ, og i de identifiserte forbedringspunktene for statlig tilsyn med kommunesektoren.

Teksten i kommuneproposisjonen for 2022 kan du lese her: Prop. 192 S (2020–2021) – regjeringen.no

(Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet)