Publikasjoner

  Nasjonal risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering 2020

  Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering (National Risk Assessment – NRA) er en nasjonal, tverretatlig risikovurdering som beskriver de største truslene, sårbarhetene og risikoene innen hvitvasking og terrorfinansiering.

  Norge har de beste forutsetningene til å forebygge, avdekke og sanksjonere forbrytelser forbundet med hvitvasking og terrorfinansiering. Gjennom sterk tilslutning til internasjonalt regelverk, en stabil og gjennomsiktig økonomi, uavhengige institusjoner, lav korrupsjon og en høy grad av finansiell inkludering er alle elementer for et effektivt system til stede. Likevel viser så vel evalueringer, trusselvurderinger og andre kilder at det er reelle og alvorlige trusler i Norge, og at det er rom for ytterligere forbedringer av Norges systemer.

  NRA 2020 skal også være grunnlaget for risikodempende tiltak på alle nivåer både i privat og offentlig sektor.

  «Det er meget sannsynlig at korrupsjon i lokalforvaltningen, særlig rettet mot utbyggingsprosjekter og anskaffelser, vil fortsette å være en trussel. Korrupsjonsfaren vil avhenge av kommunenes egeninnsats i eget antikorrupsjonsarbeid, graden av gode varslingskanaler, kontrollutvalg og solid varslervern.» (s. 15)

  Du kan laste ned rapporten her: