article_id=138264-fou_pwc_tilsynsansvar.jpg

Ny rapport fra KS viser at kommunestyrene kan ta et mer aktivt grep om sitt overordnede tilsyns- og kontrollansvar, og at staten i praksis kan redusere det statlige tilsynet.

PwC har gjennomført FoU-prosjektet «Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar» på oppdrag fra KS. Rapporten beskriver hvordan kommunestyret i ni kommuner utøver sitt overordnede tilsynsansvar i praksis. I tillegg gir den anbefalinger til hvordan kommunene kan styrke egenkontrollen og benytte resultater fra kommunal egenkontroll og statlig tilsyn til læring og kontinuerlig forbedring, og hvordan statlig tilsyn kan reduseres gitt en styrket egenkontroll.

Bakgrunnen for oppdraget var et ønske fra KS om å gjennomføre en undersøkelse med fokus på hvordan kommunestyret kan styrke utøvelsen av sitt overordnede tilsynsansvar, og hvordan styrket egenkontroll i praksis kan redusere behovet for statlig kontroll/tilsynsvirksomhet. Undersøkelsen skulle ta et kommunestyreperspektiv, som en forlengelse av tidligere studier der fokuset har vært på kontrollutvalget og administrasjonens internkontroll.

Mange kommunestyrer bør ta et mer aktivt grep om sitt overordnede tilsyns- og kontrollansvar. God utøvelse av tilsyn og kontroll med egen virksomhet vil øke tilliten innbyggerne har til kommunen, gi grunnlag for læring og kontinuerlig forbedring og gi grunnlag for mindre statlig tilsyn og kontroll.

Videre anbefales det at kommunestyrene tar aktivt grep om kontroll- og tilsynsarbeidet, skaffer seg kjennskap til risikobildet i kommunen, følger opp kontroll- og tilsynsaktivitetene og skaper gode samhandlingsarenaer. KS vil tilby kommunene og fylkeskommunene en gratis fordypningsdag om kommunestyrets egenkontroll gjennom KS Folkevalgtprogram, som eget tema eller sammen med KS’ anbefalinger om eierstyring.

På KS’ nettsider kan du laste ned hele rapporten «Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar»