Publikasjoner

  Ny rapport viser at statsforvalterne var forberedt på pandemi

  Rapporten konkluderer med at det er grunn til å diskutere og klargjøre hvilken rolle statsforvalterne skal ha i nasjonale kriser.

  «I arbeidet med å bekjempe pandemien har statsforvalterne hatt en viktig rolle. Jeg er derfor veldig glad for at denne rapporten viser at statsforvalterne var godt forberedt på en pandemi. Men i likhet med store deler av samfunnet hadde de ikke sett omfanget og varigheten av krisen, og det må vi lære av til neste krise», sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delfinansiert en forskningsrapport i samarbeid med Høgskolen i Østfold som ser på statsforvalternes håndtering av koronapandemien i den første fasen etter at landet ble stengt ned fra 13. mars 2020.

  Statsforvalterne har et ansvar for samordning på tvers av sektorer, men skal samtidig ivareta sektorspesifikke hensyn. De skal formidle nasjonale mål til kommunene, og legge til rette for nødvendig lokal tilpasning. Rapporten viser at statsforvalterne var godt forberedt på en pandemi. Samtidig peker rapporten på at statsforvalternes samordningsrolle i nasjonalt beredskapsarbeid er krevende, og at det er forskjeller mellom embetene når det gjelder hvordan samordningsrollen utøves.

  Noen av statsforvalterne er opptatt av å ta en lederrolle, mens andre er mer opptatt av å være tilrettelegger for at kommunene selv kan samarbeide. Dette er også i tråd med funnene i Koronakommisjonens rapport. Noen forskjeller er ønsket ut fra tilpasning til ulike regionale forhold, men rapporten konkluderer likevel med at det er grunn til å diskutere og klargjøre hvilken rolle statsforvalterne skal ha i nasjonale kriser. Dette vil regjeringen nå følge opp.

  Rapporten vil være et viktig grunnlag for læring og erfaringsutveksling mellom statsforvalterne. Den er også viktig for å få belyst hvordan håndteringen av en krise oppleves mens den pågår.

  — Jeg er glad for at rapporten fremhever det gode og viktige arbeidet statsforvalterne gjør på beredskapsområdet. Samtidig danner rapporten et viktig grunnlag for å forberede oss på håndteringen av nye kriser. Jeg vil følge opp rapporten ved å tydeliggjøre statsforvalternes samordningsrolle i beredskapsarbeidet fremover, sier Astrup.

  Se rapporten her

  (Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet)