Det Tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram høstrapporten for 2022. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2021 og 2022.

15.12 2022

Innholdet i rapporten

I kapittel 1 legger utvalget fram sin forståelse av den aktuelle situasjonen i kommuneøkonomien.

Kapittel 2 er en oppdatert beskrivelse av utviklingen i kommuneøkonomien med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2021 og 2022.

Kommunesektorens inntekter og utgifter og utviklingen i sysselsettingen og tjenestene er nærmere omtalt i kapittel 3 og 4, driftsresultatene og disposisjonsfondene i kapittel 5, og gjeldsutviklingen i kapittel 6.

En omtale av hvordan variasjonene er mellom kommunene og mellom fylkeskommunene i inntektsnivå og tjenesteproduksjon er gitt i kapittel 7. Her inngår blant annet beregninger av produksjonsindeksen for kommunene for 20201

Noen enkle analyser av hvordan brå endringer i rentenivå, aksjeverdier og boligprisene påvirker kommunenes økonomi, er beskrevet i kapittel 8.

Nye beregninger av effektiviteten i de kommunale tjenestene er vist i kapittel 9.

I kapittel 10 er befolkningsutviklingen og hvilke merutgifter det anslås å gi kommunesektoren under gitte forutsetninger, nærmere beskrevet.

Rapporten og utvalgets situasjonsforståelse finner du på regjeringen.no

Kilde: Kommunalnytt nr .7/2022