Veilederen fra KS støtter opp under kommunenes arbeid med å utvikle en god ytringskultur.

Åpenhet, god håndtering av kritikk og varsling av kritikkverdige forhold er viktig for kommunale virksomheters legitimitet til å forvalte fellesskapets ressurser. I en virksomhet med god ytringskultur er det mindre behov for å ta i bruk de særlige varslingsreglene som nylig trådte i kraft.

Varsling er en spesiell form for ytring som handler om kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen. Kommunene skal ha rutiner for varsling. Rutinene skal inneholde
en oppfordring til ansatte om å si fra om kritikkverdige forhold og legge
til rette for at det er trygt å varsle. Slik vil eventuelle kritikkverdige forhold raskt
kunne avdekkes og stoppes. Ledere på alle nivåer har et stort ansvar for å
legge til rette for et ytringsklima.

En god ytringskultur og gode rutiner rundt varsling er viktig for lokaldemokratiet.
Det er også med på å sikre gode tjenester, et godt arbeidsmiljø og
god samhandling mellom ledere og medarbeidere.

Last ned og les mer om den reviderte veilederen på nettsidene til KS »