Kommuner og fylkesmannsembeter opplever stort sett at statlig tilsyn er nyttig og bidrar til læring og bedre kommunale tjenester.

Det viser en ny kartlegging fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Rapporten «Statens tilsyn med kommunene – organisering, omfang, nytte og forbedringsmuligheter» (Difi-rapport 2016:05) er laget på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Difis funn viser at tilsyn oppleves som nyttig både av tilsynsmyndighetene og kommunene. Aktørene mener tilsyn bidrar til læring og til bedre kommunale tjenester. Difi peker også på områder med forbedringspotensial, som samordning og samling av informasjon.

Difi mener kommunenes tidsbruk knyttet til statlig tilsyn ikke utgjør en urimelig belastning for kommunene. Ett av hovedfunnene er at samordningen med kommunens egenkontroll synes å være svak. Samtidig presiserer Difi at kommunal egenkontroll ikke kan erstatte den eksterne kontrollen tilsyn representerer. Difi mener likevel Fylkesmannen i større grad bør benytte resultater fra kommunenes egenkontroll i sin vurdering av behovet for tilsyn.

Les mer om saken på hhv. KMDs nettsider » og Difis nettsider »