Veiledere

Arkivordning for kontrollutvalgssekretariat

Veilederen (fra mai 2015) er utviklet i et samarbeid mellom NKRF og FKT. Den gir overordnede anbefalinger om arkivordning for kontrollutvalgssekretariat.

Veilederen inneholder en oversikt over minstekravene til et offentlig arkiv, tilpasset kontrollutvalgssekretariatet. Den henvender seg først og fremst til de sekretariatene som er organisert som selskaper eller tilsvarende, og som er sekretariat for mer enn en kommune. I de tilfellene der sekretæren er ansatt i kommunen/fylkeskommunen og ikke har oppdrag for andre kommuner, vil det være mest rasjonelt å benytte samme system som i ansettelseskommunen.

Veilederen inneholder forslag til fullstendig arkivplan i henhold til arkivlovens bestemmelser m/forskrifter.

Her kan du laste ned Veileder – arkivordning for kontrollutvalgssekretariat med vedlegg: