Veiledere

Internkontrollhåndboka

Internkontrollhåndboka for sekretariat inneholder mal for kompetanseplan og metodeveileder for risikovurderinger.

Kontrollmiljø

Kontrollutvalgets sekretariat har en særskilt plikt til å påse at sakene som kontrollutvalget behandler er forsvarlig utredet, og at kontrollutvalgets vedtak blir satt i verk. Daglig leder skal styre dette arbeidet i sekretariatet, og det er nødvendig med god internkontroll for å få til god styring.

For å få til god internkontroll må det være etablert et tilfredsstillende kontrollmiljø eller en struktur i bunn som fremmer positive holdninger hos de ansatte når det gjelder kontroll og styring.  Kontrollmiljøet skal ivareta:

  • Hensiktsmessig organisering, med klar fordeling av ansvar og myndighet
  • Søkelys på etiske verdier
  • Søkelys på kvalitet i utførelsen av arbeidet (saksbehandling, utredning/rådgiving og møtevirksomhet)
  • Søkelys på kompetansesammensetning og utnyttelse av kompetanse
  • Søkelys på sikkerhet og HMS

De fleste kontrollutvalgssekretariatene har oppmerksomhet på internkontroll, men de mangler en helhetlig struktur eller kontrollmiljø.  Internkontrollhåndboka ble laget for å gjøre det enklere for sekretariatene å etablere et kontrollmiljø.

Nå har vi oppdatert Internkontrollhåndboka. Vedlegg 6 og 7 er nye bidrag som er utarbeidet i samarbeid med NKRF.

Internkontrollhåndboka, mai 2022, inkl. alle vedlegg (pdf)

Vedlegg 7 – Risikovurderinger

Hensikten med å oppdatere Internkontrollhåndboka har i hovedsak vært å inkludere en metodeveileder for risikovurderinger som et bidrag til tiltak for en god internkontroll. ​

Risikovurdering kan beskrives i fem hoveddeler:

  • Kartlegge risiko: Identifisere hva som kan gå galt.
  • Vurdere risiko: Hvor galt kan det gå?
  • Dokumentere hvilke kontrolltiltak som er iverksatt. Hva er gjort for å unngå at det går galt?
  • Vurdere hvorvidt kontrolltiltakene i tilstrekkelig grad reduserer risiko til et akseptabelt nivå.
  • Oppfølging ved å endre eller etablere kontrolltiltak.

Sekretariatets internkontroll bør være risikobasert. Uten en risikobasert tilnærming vil sekretariatet ikke ha kunnskap om hvorvidt etablerte kontrolltiltak i tilstrekkelig grad faktisk reduserer risiko.

Vedlegg 7 Metodeveileder risikovurdering og risikohåndtering i kontrollutvalgssekretariat (pdf)